Privacyverklaring

Voor het laatst gewijzigd: 26-7-2018

Uitgangspunten

 1. De begrippen die in deze privacyverklaring gehanteerd worden en die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd worden, hebben de betekenis die in de AVG-wet daaraan is toegekend.
 2. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden (grondslag). Dat is rechtmatig en transparant.
 3. Wij verwoorden onze privacyverklaring in duidelijke en heldere taal en proberen geen informatie te verstoppen. We zijn ook duidelijk over welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen. Dat is welbepaald en duidelijk.
 4. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die we ook echt nodig hebben. Dat is dataminimalisatie.
 5. Wij werken graag met u samen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verwerken altijd correct en up-to-date zijn. Dat is de juistheid van de gegevens.
 6. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat is de bewaartermijn.
 7. We delen de persoonsgegevens nooit met andere partijen, binnen of buiten de EU zonder gegronde reden. We zorgen ook voor een degelijke beveiliging van de persoonsgegevens, door vele technische en organisatorische maatregelen te treffen. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derden geven we dit expliciet aan. TaxiService Westerhoven deelt uw persoonsgegevens alleen met derden met uw toestemming, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TaxiService Westerhoven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dat is voor de integriteit en veiligheid van de gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens, doelen, grondslagen en bewaartermijnen die wij verwerken per categorie. Ook geven we per categorie aan met wie uw gegevens worden gedeeld.

Gegevens van klanten

Persoonsgegevens en doelen:

 1. NAW-gegevens (voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land)
  Voor de uitvoering van de overeenkomst, facturering, identificatie, onderhouden van de klantrelatie en het uitvoeren van direct-marketingactiviteiten.
 2. Contact- en aanvullende persoonsgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, geslacht)
  Om met elkaar te communiceren, u juist aan te spreken, support te verlenen, u op de hoogte te brengen van wijzigingen in producten/diensten, direct-marketingactiviteiten uit te voeren.
 3. Betaalgegevens (bankrekeningnummer, BTW nummer)
  Om uw betaling te verwerken en voor de BTW-verlegging als uw bedrijf buiten Nederland gevestigd is.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (klik hier voor meer informatie).
Het uitvoeren van direct-marketingactiviteiten (we sturen u aanbiedingen van vergelijkbare producten of diensten of tips over de afgenomen producten of diensten) valt onder “gerechtvaardigd belang” (klik hier voor meer informatie).

Bewaartermijn: 
Tot uiterlijk één maand na het beëindigen van de overeenkomst. Uw facturen bewaren we voor de wettelijke bewaartermijn.

Met wie worden uw gegevens gedeeld:
TaxiService Westerhoven gebruikt de software Cabman Online voor ritregistratie en facturatie en heeft met hen een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gedeeld met ons vaste incassobureau (bij het uitblijven van betaling), ook met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Gegevens van website bezoekers

TaxiService Westerhoven gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het wijzigen van cookievoorkeuren kan door deze instructies te volgen. Naast cookies bevat deze website een of meerdere webformulieren waarin persoonsgegevens worden verwerkt.

Functionele cookies

Persoonsgegevens en doelen:
TaxiService Westerhoven gebruikt cookies puur voor functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw keuzes en voorkeursinstellingen onthouden worden.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
Gerechtvaardigd belang (klik hier voor meer informatie).

Bewaartermijn:
1 jaar

Met wie worden uw gegevens gedeeld:
Wij zijn de enige die deze gegevens ontvangen.

Analyse cookies

Persoonsgegevens en doelen:
Wanneer u deze website bezoekt verwerken we uw (geanonimiseerde*) ip-adres in onze statistieken om inzicht te krijgen in de werking van onze website en om die te verbeteren. * = Voor deze verwerking anonimiseren we uw IP-adres voordat het verwerkt wordt door de statistieken software Google Analytics; hierdoor is het niet langer een persoonsgegeven.

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
Gerechtvaardigd belang (klik hier voor meer informatie).

Bewaartermijn:
De maximale bewaartermijn van de Google Analytics cookies is door ons ingesteld op 26 maanden.

Met wie worden uw gegevens gedeeld:
Met ons en Google. De Google Analytics-cookies hebben we privacyvriendelijk ingesteld conform de ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ zoals beschikbaar gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent voor de Google Analytics-cookies dat TaxiService Westerhoven i) met Google een verwerkersovereenkomst heeft gesloten, ii) het laatste octet van uw IP-adres maskeert, iii) ‘gegevens delen’ heeft uitgezet zodat Google de verkregen persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden kan gebruiken (Google kan deze alleen gebruiken voor technische ondersteuning) en iv) geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google tenzij anders aangegeven in het onderdeel ‘Marketing- & trackingcookies’. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Marketing- & trackingcookies

Deze website gebruikt geen marketing- of trackingcookies. Daarom heeft deze website geen cookiemelding.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens van jongeren

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via taxiservicewesterhoven@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens t.b.v. gehandicapten vervoer

Persoonsgegevens en doelen:

TaxiService Westerhoven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u op een papieren overeenkomst 'Modelovereenkomst met een zorginstelling':

Gegevens budgethouder

 1. Burgerservicenummer (BSN)
 2. Klantnummer/SVB
 3. Contractnummer zorginstelling
 4. Klantnnummer zorginstelling
 5. Overige afspraken die u maakt met uw zorginstelling

Grondslag (wettelijke basis) voor de verwerking:
Uw toestemming (klik hier voor meer informatie).

Bewaartermijn:
Voor de duur van het contract. Daarna wordt dit direct vernietigd.

Met wie worden uw gegevens gedeeld:
Met ons en de betreffende zorginstelling.

Geautomatiseerde besluitvorming

TaxiService Westerhoven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TaxiService Westerhoven) tussen zit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TaxiService Westerhoven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar taxiservicewesterhoven@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. TaxiService Westerhoven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u een klacht hebt over hoe wij of onze subverwerkers met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen we u om daarover eerst met ons in gesprek te gaan, zodat we kunnen kijken of we dit naar uw tevredenheid kunnen oplossen of aanpassen. Kunnen we niet tot dat punt komen, dan kunt u altijd een klacht indienen bij de toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TaxiService Westerhoven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via taxiservicewesterhoven@gmail.com.

Zowel wij als onze toeleveranciers (verwerkers) zullen ons inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens.Wij staan er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Wij zullen ons inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Veranderingen in deze privacyverklaring

TaxiService Westerhoven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Bekijk daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie 'Voor het laatst gewijzigd'. Als u na de laatste wijziging van onze website gebruik blijft maken, betekent dit dat u deze wijzigingen aan deze privacyverklaring erkent, goedkeurt en dat u akkoord gaat met de wijziging(en).

 
 

Taxi Valkenswaard


TaxiService Westerhoven

Exclusive Transfers

+31402026970


+31628491169

taxiservicewesterhoven@gmail.com

Willibrorduslaan 110A


5552 HG Valkenswaard

Privacyverklaring


© 2021 Taxi Valkenswaard & TaxiService Westerhoven & Exclusive Transfers